14%-
قیمت اصلی 2/200/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/900/000 تومان است.
1%-

دستگاه خم و برش میلگرد

خرید دستگاه میلگرد بر سایز 32

قیمت اصلی 32/300/000 تومان بود.قیمت فعلی 32/000/000 تومان است.
1%-

دستگاه خم و برش میلگرد

خرید دستگاه میلگرد بر سایز 28

قیمت اصلی 27/100/000 تومان بود.قیمت فعلی 26/800/000 تومان است.